Meniu
Home
Prezentare Generala
Structura Organizatorica
Atributii
Achiziti Publice
Formulare Tipizate
HCL Regulament circulatie
Inregistrarea Vehicolelor
   Neinmatriculabile
Organigrama
Album Foto
Link-uri Utile
Primaria Alexandria
Administratia Activitatilor
   Comerciale si Protectie
   Sociala
Sondaj
Sondaj de testare
 

 


 
Atributii Imprimare E-mail
III. ATRIBUTII

1.    Atributiile directorului:

a)   asigura aducerea la indeplinire a Hotararilor Consiliului Local si a dispozitiilor Primarului municipiului Alexandria;
b)   ia masuri pentru realizarea programelor anuale aprobate de Consiliul Local, buna organizare a activitatii, gospodarirea eficienta a fondurilor alocate prin buget, crearea conditiilor corespunzatoare de lucru pentru intreg personalul din subordine;
c)   stabileste masuri pentru aprovizionarea ritmica potrivit necesitatilor cu materii prime, piese de schimb, combustibili, energie etc., asigura aplicarea masurilor stabilite pentru eliminarea cheltuielilor nejustificate si optimizarea stocurilor materiale;
d)   stabileste impreuna cu furnizorii grafice de livrare;
e)   urmareste utilizarea corespunzatoarea transporturilor cu mijloace proprii si ia masuri in vederea evitarii transporturilor neeconomice;
f)   stabileste pe baza structurii organizatorice si a prezentului regulament, modul de lucru si de colaborare dintre compartimentele de munca, organizeaza controlul indeplinirii atributiilor si urmareste aplicarea masurilor aprobate;
g)   numeste, angajeaza, promoveaza, sanctioneaza si elibereaza din functie personalul unitatii, in conditiile legii si ale prezentului regulament;
h)   stabileste si deleaga prin decizie atributii directorului economic si directorului adjunct precum si altor persoane din subordine;
i)   ia masuri pentru cunoasterea de catre cei implicati a actelor normative care vizeaza activitatea unitatii ai asigura respectarea intocmai a acestora;
j)   informeaza Consiliul Local si primarul asupra activitatii si propune masuri in consecinta;
k)   angajeaza unitatea in raporturile cu persoanele fizice si juridice, precum si in fata organelor judecatoresti, putand da imputerniciri legate de reprezentare si altor salariati din unitate;
l)   angajeaza impreuna cu directorul economic, cheltuielile materiale si banesti ale unitatii potrivit legii;
m)   raspunde alaturi de directorul economic de respectarea disciplinei contractuale si financiare, de luarea masurilor pentru asigurarea integritatii valorilor materiale incredintate, avand obligatia de a refuza in conditiile legii, orice operatiune patrimoniala care contravine dispozitiilor legale;
n)   adapteaza programul diferitelor compartimente in functie de conditiile meteo si posibilitati;

In lipsa directorului atributiunile vor fi indeplinite prin delegatie de catre directorul adjunct.
In exercitarea atributiilor prevazute in prezentul regulament, directorul unitatii emite decizii care devin executorii din momentul comunicarii lor, daca acestea nu prevad alt termen.

2.    Atributiile generele ale unitatii - elaborarea programului anual de activitate;

-   elaborarea proiectului de buget si supunerea acestuia aprobarii Consiliului Local;
-   punerea in in valoare a potentialului material si tehnologic de care dispune;
-   stabilirea masurilor de folosire eficienta a fortei de munca;
-   largirea gamei de prestatii in folosul comunitatii;
-   asigurarea realizarii potrivit legii a documentatiilor tehnico-economice necesare realizarii lucrarilor din program;
-   realizarea programelor de reparatii si intretinere a strazilor;
-   elaborarea si incheierea contractelor cu furnizori si unitati prestatoare de servicii sau pentru achizitii de bunuri;
-   elaborarea documentatiilor tehnico-economice de scoatere din functiune a mijloacelor fixe supuse casarilor in vederea obtinerii aprobarilor Consiliului Local;
-   aplicarea metodelor moderne si eficiente de organizare, programare si urmarire a lucrarilor specifice, intretinerea si repararea bunurilor din dotare;
-   organizarea activitatii de justificare a alocatiilor bugetare pe criteriul eficientei bazate pe raportul dintre rezultatul obtinut si suma cheltuita cu respectarea normelor si normativelor de consum;
-   organizarea rationala a locurilor de munca;
-   asigurarea programelor aprobate de Consiliul Local si Primarul municipiului Alexandria;
-   suporta din bugetul aprobat contravaloarea facturilor emise de operatorii de apa (cismele publice, fantani arteziene, udatul spatiilor verzi si preluarea apei pluviale), energie electrica (iluminat public), telefonie, gaze si gunoi (rezultat de pe domeniul public);
-   reducerea consumurilor specifice, dimensionarea optima a stocurilor materiale, eliminarea cheltuielilor neeconomicoase si nejustificate;
-   asigurarea functionarii, intretinerii, repararii si modernizarii mijloacelor fixe;
-   asigurarea alimentarii cu combustibili, energie, apa si alte utilitati necesare desfasurarii activitatii;
-   asigurarea conditiilor de aplicare a normelor de protectie si igiena muncii in vederea prevenirii accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale;
-   aplicarea normelor de P.S.I.;
-   asigurarea masurilor pentru prevenirea si combaterea poluarii mediului inconjurator;
-   intocmirea listei interne privind normativele de echipament de lucru, protectie si alimentatie de protectie, specifice locurilor de munca din unitate;
-   elaborarea si fundamentarea programului de aprovizionare tehnico-materiala, functie de programul de activitate aprobat;
-   incheierea de contracte economice si urmarirea realizarii acestora;
-   preintimpinarea formarii de stocuri care sa imobilizeze in mod nejustificat alocatiile bugetare;
-   asigurarea receptiei, depozitarii si conservarii in conditii corespunzatoare a mijloacelor fixe si circulante achizitionate;
-   organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv, controlului gestionar privind mijloacele materiale si banesti;
-   organizarea licitatiilor publice(conform reglementarilor legale) pentru obiectivele si produsele ce concura la centralizarea programelor anuale;
-   organizarea si conducerea contabilitatii, intocmirea bilantului contabil;
-   stabilirea tarifelor pentru care are acesta competenta;
-   inventarierea bunurilor aflate in administrarea unitatii si masuri pentru valorificarea acestora in conditiile legii;
-   incadrarea si promovarea personalului, potrivit cerintelor stabilite pentru fiecare loc de munca;
-   stabilirea criteriilor de apreciere anuala a activitatii;
-   calificarea sau recalificarea personalului salariat in meserii specifice unitatii;
-   aplicarea salarizarii in conformitate cu prevederile legale;
-   imbunatatirea conditiilor de munca;
-   respectarea discipilnei muncii si folosirea integrala a timpului de munca;
-   intocmirea dosarelor de pensie pentru salariatii unitatii;

3.    Atributiile compartimentelor de munca.

Principalele atributii pentru toate compartimentele sunt:
-   raspund de realizarea programelor aprobate in conditiile prezentului regulament;
-   colaboreaza la realizarea obiectivelor care necesita actiuni comune, purtand raspunderea pentru neindeplinirea acestora in integralitatea lor si la termenele stabilite;
-   raspund de aplicarea in sectorul lor de activitate a Codului Muncii, prezentului regulament, a altor reglementari legale precum si a hotararilor Consiliului Local si dispozitiilor Primarului municipiului Alexandria;
-   executa sarcinile trasate de directorul unitatii;
-   rasund de aplicarea in sector a normelor de protectia a muncii si P.S.I.;
-   asigura integritatea bunurilor primite in folosinta, verificand primirea, pastrarea si eliberarea valorilor materiale, luand masuri care sa asigure gestionarea, prevenirea si descoperirea la timp a pagubelor;
-   urmaresc consumurile specifice pentru materialele normate, susceptibile a fi sustrase si iau masuri, potrivit legii, in vederea revizuirii normelor specifice atunci cand se constata ca acestea sunt stabilite fara o fundamentare tehnica, creand posibilitati de rispa si sustragere;
-   certifica documentele ce se supun controlului financiar preventiv;
-   intocmesc evidenta tehnico- operativa a lucrarilor executate cu compartimentul normare;